Bli medlem!

Genom att bli medlem i Sveriges Shetlandssällskap får Du bland annat tidningen Shetlandsponnyn, som utkommer med 4 nummer/år. Den innehåller propositioner till alla utställningar som ordnas av SSS eller dess regionalföreningar, resultat, utställningsreferat och andra intressanta artiklar.

Du får också deltaga vid våra utställningar och aktiviteter till reducerad avgift. (Dubbel avgift för icke medlemmar).

Medlemsavgiften för 2021: 350:- för enskild medlem 400:- för hela familjen 400:- för medlem bosatt utomlands.

Avgiften sätts in på Sveriges Shetlandssällskaps Bankgiro: 260-9675  För ny medlem, ange namn, adress och telefonnummer på inbetalningskortet. Vid förnyelse av medlemskap räcker det att ange medlemsnummer, vilket finns på medlemstidningens adressetikett. Vid medlemskap för hel familj skall alla familjemedlemmars namn anges, samt vem som är "huvudmedlem".

Ange också TYDLIGT vilken regionalförening Du vill tillhöra = SHETLAND VÄST

Shetland Väst innefattar Västra Götalands län, Hallands län, samt delar utav Jönköping och Värmlands län.

Adressändringar För adressändring och övriga medlemsfrågor, kontakta SSS medlemsansvarig: 

Petra Jakobsson

Telefon: 0730-871254 E-post: pet.jakobsson@telia.com